ලිපිනය:

රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල,
වෛද්‍ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත,
කොළඹ 08.

දුරකථන: 011 2693711, 011 2693712

රෝහල් අධ්‍යක්ෂ: 011 2691521

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ: 011 2699310

ගණකාධිකාරි: 011 2686515

පරිපාලන නිලධාරී: 011 2691786

ෆැක්ස්:

රෝහල් අධ්‍යක්ෂ: 011 2686859

ගණකාධිකාරි: 011 2686515

විද්‍යුත් තැපෑල:

රෝහල් අධ්‍යක්ෂ: dir@lrh-hospital.health.gov.lk

සෞඛ්‍යය තොරතුරු හා පර්යේෂණ ඒකකය: hiru@lrh-hospital.health.gov.lk A - Maradana road entrance    C - Baseline road staff entrance
 B - Baseline road entrance    D - Entrance to kitchen, laundry
                   & mortuary
                  
 1 - Main building        11 - Cardiology building
 2 - Radiology department    12 - Wards 8,9, Burns unit
 3 - Wards 1,2,3,4        13 - Physio, Occupational therapy
 4 - Surgical stores       14 - Hospital canteen
 5 - Indoor dispensary      15 - Orthopaedic workshop
 6 - OPD building        16 - Laundry
 7 - Outdoor dispensary     17 - Micro & Path laboratory &
 8 - Daycare center          mortuary
 9 - Eye & Neurology unit    18 - Kitchen
10 - Blood bank, MICU, CSSD,   19 - Drivers room, PHI
   cardiology unit       20 - HO quarters, doctors canteen
 

ප්‍රතිපෝෂණ යොමුව:

නම:

විද්‍යුත් තැපෑල:

පණිවුඩය:

ආරක්ෂණ අකුරු:

ඉහත අකුරු:

 

ඡායාරූප එකතුව:

වෙබ් අඩවි විලාසය:

A  B  C  D  E  F  G  H

පරිශීලක අංකය: 348376

සම්බන්ධවන්න:ප්‍රකාශන හිමිකම © 2013-2019 රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල | නිර්මාණය: HIRU@LRH (සෞඛ්‍යය තොරතුරු හා පර්යේෂණ ඒකකය) | අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2017-12-01