முகவரி:

லேடி றிஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலை
டொக்டர் டனிஸ்டர் டி சில்வா மாவத்தை,
கொழும்பு 08

தொலை பேசி: 011 2693711, 011 2693712

மருத்துவமனை இயக்குனர்: 011 2691521

பிரதி பணிப்பாளர்: 011 2699310

கணக்கர்: 011 2686515

நிர்வாக அதிகாரி: 011 2691786

தொலைநகல்:

மருத்துவமனை இயக்குனர்: 011 2686859

கணக்கர்: 011 2686515

மின்னஞ்சல்:

மருத்துவமனை இயக்குனர்: dir@lrh-hospital.health.gov.lk

சுகாதார தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவு: hiru@lrh-hospital.health.gov.lk A - Maradana road entrance    C - Baseline road staff entrance
 B - Baseline road entrance    D - Entrance to kitchen, laundry
                   & mortuary
                  
 1 - Main building        11 - Cardiology building
 2 - Radiology department    12 - Wards 8,9, Burns unit
 3 - Wards 1,2,3,4        13 - Physio, Occupational therapy
 4 - Surgical stores       14 - Hospital canteen
 5 - Indoor dispensary      15 - Orthopaedic workshop
 6 - OPD building        16 - Laundry
 7 - Outdoor dispensary     17 - Micro & Path laboratory &
 8 - Daycare center          mortuary
 9 - Eye & Neurology unit    18 - Kitchen
10 - Blood bank, MICU, CSSD,   19 - Drivers room, PHI
   cardiology unit       20 - HO quarters, doctors canteen
 

கருத்து படிவம்:

Name:

மின்னஞ்சல்:

செய்தி:

பாதுகாப்பு படம்:

மேல் தட்டச்சு:

 

பட தொகுப்பு:

தள பாணி:

A  B  C  D  E  F  G  H

பார்வையாளர் எண்: 348392

எங்களை
பின்பற்றவும்:பதிப்புரிமை © 2013-2019 லேடி றிஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலை | திட்டம்: HIRU@LRH (சுகாதார தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவு)
மேம்படுத்தப்பட்டு: 2017-12-01