පරිපාලන විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම තනතුර ඒකකය
වෛද්‍ය ඩබ්ලියු.කේ. වික්‍රමසිංහ රෝහල් අධ්‍යක්ෂ අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය
වෛද්‍ය රත්නසිරි ඵ්. හේවගේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය

ළමා කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර ද සිල්වා වාට්ටු අංක 01 සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 26
මහාචාර්ය ශම්ය ද සිල්වා වාට්ටු අංක 01 සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 26
මහාචාර්ය පූජිත වික්‍රමසිංහ වාට්ටු අංක 01 සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 26
වෛද්‍ය රුවන්ගි දිසානායක වාට්ටු අංක 01 සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 26
වෛද්‍ය දහම් ද සිල්වා වාට්ටු අංක 01 සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 26
වෛද්‍ය යූ.එස්.ද.එස්. වෛද්‍යනාථ වාට්ටු අංක 02 සඳුදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 26
බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
සිකුරාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 28
වෛද්‍ය දේවන් මෙන්ඩිස් වාට්ටු අංක 03 සඳුදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
බදාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 35
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 28
වෛද්‍ය අනුර ජයවර්ධන වාට්ටු අංක 04 අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 28
සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
වෛද්‍ය ආර්.සී. එදිරිවීර වාට්ටු අංක 08 අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 26
බදාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
වෛද්‍ය පී.එම්.ජී. පුංචිහේවා වාට්ටු අංක 09 සඳුදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 28
අඟහරුවාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
සිකුරාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 26
වෛද්‍ය ටී.ජී.වයි.ආර්. ගුණපාල OPD සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 7
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 7
වෛද්‍ය ශ්‍රී ලාල් ද සිල්වා MICU

ළමා විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
මහාචාර්ය රන්ජන් ඩයස් වාට්ටු අංක 05 අඟහරුවාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 28
බදාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 28
වෛද්‍ය මලික් සමරසිංහ වාට්ටු අංක 05 අඟහරුවාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 28
බදාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 28
වෛද්‍ය චන්දිම සුරිආරච්චි වාට්ටු අංක 07 සඳුදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 28
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 28
වෛද්‍ය බී.ඒ.ඩී. ජයවර්ධන වාට්ටු අංක 10 අඟහරුවාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 28
සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 28
වෛද්‍ය ඒ.කේ. ළමාහෙවගේ වාට්ටු අංක 11 බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 28
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 28
වෛද්‍ය යූ.ඒ.ආර්.එස්. රණවක OPD සඳුදා - බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 30

ළමා හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය දුමින්ද සමරසිංහ වාට්ටු අංක 15 සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 62
වෛද්‍ය එස්.එන්. පෙරේරා වාට්ටු අංක 15 සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 62
වෛද්‍ය ආර්.එන්. මොරවක්කෝරල වාට්ටු අංක 15 සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 62

අක්ෂි රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය ඩී. ඉරුගල්බණ්ඩාර අක්ෂි රෝග ඒකකය සඳුදා - සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 අක්ෂි රෝග ඒකකය

උගුර, කන, නාසය විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය ඒ.ඩී.කේ.එස්.එන්. යසවර්ධන වාට්ටු අංක 12 සඳුදා - සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 31
වෛද්‍ය කේ.ඩී.ආර්.ඒ. කිරිහේන වාට්ටු අංක 12 සඳුදා - සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 31

ළමා චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
මහාචාර්ය ජේ.කේ.කේ. සෙනවිරත්න වාට්ටු අංක 19A සඳුදා - සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 33
වෛද්‍ය ඊ.එස්.එන්. සමරවීර වාට්ටු අංක 19A සඳුදා - සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 33

ළමා ස්නායු රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය පී. රත්නායක ස්නායු රෝග සඳුදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 OPD
වෛද්‍ය ජිතන්ගි වනිගසිංහ වාට්ටු අංක 01 සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
වෛද්‍ය අනුරුද්ද පාදෙණිය ස්නායු රෝග බදාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 OPD

ළමා වකුගඩු රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩී.වී.එන්. ගුණසේකර වකුගඩු රෝග සඳුදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 OPD
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 OPD

විකලාංග විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය එස්.ආර්.විජේසිංහ විකලාංග සඳුදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.2.00 හදිසි අනතුරු අංශය
අඟහරුවාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 හදිසි අනතුරු අංශය
බදාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.2.00 හදිසි අනතුරු අංශය

ළමා මානසික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය ස්වර්ණා විජේතුංග වාට්ටු අංක 23, 19B සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, සිකුරාදා
පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 22
වෛද්‍ය සුදර්ශී සෙනවිරත්න වාට්ටු අංක 19B අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 22
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.2.00 කාමර අංක 22

රක්තවාත විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය එස්.එච්.එම්. ද සිල්වා වාට්ටු අංක 6 සඳුදා - සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 වාට්ටු අංක 6

හෘද උරස් විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය කාංචන සිංගප්පුලි වාට්ටු අංක 20 අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 හදිසි අනතුරු අංශය
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 හදිසි අනතුරු අංශය
වෛද්‍ය ආර්.එම්.පී.ජේ.කේ. රත්නායක වාට්ටු අංක 20 අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 හදිසි අනතුරු අංශය
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 හදිසි අනතුරු අංශය
වෛද්‍ය වයි.කේ.එම්. ලාහි වාට්ටු අංක 20 අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 හදිසි අනතුරු අංශය
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 හදිසි අනතුරු අංශය
වෛද්‍ය අනිල් අබේවික්‍රම වාට්ටු අංක 20 අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 හදිසි අනතුරු අංශය
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 හදිසි අනතුරු අංශය
වෛද්‍ය එම්.එස්. මුගුන්දන් වාට්ටු අංක 20 අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 හදිසි අනතුරු අංශය
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 හදිසි අනතුරු අංශය

විශේෂඥ ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය රොමේෂ් ගුණසේකර වාට්ටු අංක 14 බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 35

පිළිකා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය දමයන්ති පීරිස් පිළිකා රෝග සඳුදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 30
සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 30
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් ඔබේසේකර පිළිකා රෝග සඳුදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 30
සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 30
වෛද්‍ය ප්‍රසාද් අබේසිංහ පිළිකා රෝග සඳුදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 30
සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 30
වෛද්‍ය ටී. ස්කන්දරාජා පිළිකා රෝග සඳුදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 30
සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 30

ළමා අන්තරාසර්ග රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය නවෝදා අතපත්තු අන්තරාසර්ග හා දියවැඩියා ඒකකය සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක

ළමා දැඩි සත්කාර විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය නලීන් කිතුල්වත්ත කායික රෝග දැඩි සත්කාර ඒකකය (MICU)
වෛද්‍ය යූ. ජී. එස්. දේශප්‍රිය කායික රෝග දැඩි සත්කාර ඒකකය (MICU)

නවජන්ම ළදරු විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය රම්‍යා ද සිල්වා නව ජන්ම දැඩි සත්කාර ඒකකය

විකිරනවේදී විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය කිෂානි පතිරණ විකිරනවේදී (වෛද්‍ය ප්‍රතිබිම්බ) ඒකකය
වෛද්‍ය එන්.කේ.කේ. සමරසිංහ විකිරනවේදී (වෛද්‍ය ප්‍රතිබිම්බ) ඒකකය
වෛද්‍ය ජෙරාඩ් ප්‍රනාන්දු විකිරනවේදී (වෛද්‍ය ප්‍රතිබිම්බ) ඒකකය

පටක ව්‍යාධිවේදී විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය සී.එස්.පෙරේරා පටක ව්‍යාධිවේදී රසායනාගාරය

රක්තවෙදී විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය එම්.එම්. ජයතිලක රක්තවෙදී රසායනාගාරය

ක්ෂුද්‍රජීවවේදී විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය කුමුදු කරුණාරත්න ක්ෂුද්‍රජීවවේදී රසායනාගාරය

ජීවරසායන ව්‍යාධිවේදී විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය ඉරේෂා ජයසිංහ ජීවරසායන ව්‍යාධිවේදී රසායනාගාරය

නිර්වින්දන විශේෂඥ වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය එන්.ඒ.වී.සී.ටී. ද සිල්වා ශල්‍යාගාරය / ශල්‍ය දැඩි සත්කාර ඒකකය
වෛද්‍ය කේ.ඩී.එස්.ආර්. වීරකෝන් ශල්‍යාගාරය / ශල්‍ය දැඩි සත්කාර ඒකකය
වෛද්‍ය අශෝක ගුණරත්න ශල්‍යාගාරය / ශල්‍ය දැඩි සත්කාර ඒකකය
වෛද්‍ය ආර්.වී.එස්. ජයවික්‍රම ශල්‍යාගාරය / ශල්‍ය දැඩි සත්කාර ඒකකය
වෛද්‍ය අනෝමා පෙරේරා හෘද උරස් / හෘද උරස් දැඩි සත්කාර
වෛද්‍ය ඩී. ජයවික්‍රම හෘද උරස් / හෘද උරස් දැඩි සත්කාර
වෛද්‍ය ඊ.එම්.ජේ. ප්‍රේමරත්න හෘද උරස් / හෘද උරස් දැඩි සත්කාර

විශේෂඥ දන්ත වෛද්‍ය

නම ඒකකය සායන දින / වේලාව
වෛද්‍ය ඒ.එස්. බස්නායක විකලාංග දන්ත සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00 වාට්ටු අංක 16
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 වාට්ටු අංක 16

ඡායාරූප එකතුව:

වෙබ් අඩවි විලාසය:

A  B  C  D  E  F  G  H

පරිශීලක අංකය: 348408

සම්බන්ධවන්න:ප්‍රකාශන හිමිකම © 2013-2019 රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල | නිර්මාණය: HIRU@LRH (සෞඛ්‍යය තොරතුරු හා පර්යේෂණ ඒකකය) | අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2017-12-01