ළමුන් සඳහා කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

ළමා කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර ද සිල්වා වාට්ටු අංක 01 සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 (Renal)
කාමර අංක 26
මහාචාර්ය ශම්ය ද සිල්වා
මහාචාර්ය පූජිත වික්‍රමසිංහ
වෛද්‍ය රුවන්ගි දිසානායක
වෛද්‍ය දහම් ද සිල්වා
වෛද්‍ය යූ.එස්.ද.එස්. වෛද්‍යනාථ වාට්ටු අංක 02 සඳුදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00
බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
කාමර අංක 26
සිකුරාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 (Asthma) කාමර අංක 28
වෛද්‍ය දේවන් මෙන්ඩිස් වාට්ටු අංක 03 සඳුදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
බදාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 (Renal) කාමර අංක 35
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 28
වෛද්‍ය අනුර ජයවර්ධන වාට්ටු අංක 04 අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 28
සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
වෛද්‍ය ආර්.සී. එදිරිවීර වාට්ටු අංක 08 අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00
බදාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
කාමර අංක 26
වෛද්‍ය පී.එම්.ජී. පුංචිහේවා වාට්ටු අංක 09 සඳුදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 28
අඟහරුවාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
සිකුරාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00
කාමර අංක 26
වෛද්‍ය ටී.ජී.වයි.ආර්. ගුණපාල OPD සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
කාමර අංක 07

ළමුන් සඳහා විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය සේවාව

ළමා විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
මහාචාර්ය රන්ජන් ඩයස් වාට්ටු අංක 05 අඟහරුවාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
බදාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
කාමර අංක 28
වෛද්‍ය මලික් සමරසිංහ
වෛද්‍ය චන්දිම සුරිආරච්චි වාට්ටු අංක 07 සඳුදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
කාමර අංක 28
වෛද්‍ය බී.ඒ.ඩී. ජයවර්ධන වාට්ටු අංක 10 අඟහරුවාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
කාමර අංක 28
වෛද්‍ය ඒ.කේ. ළමාහෙවගේ වාට්ටු අංක 11 බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
කාමර අංක 28
වෛද්‍ය යූ.ඒ.ආර්.එස්. රණවක OPD සඳුදා - බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 30

ළමුන් සඳහා හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

ළමා හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය දුමින්ද සමරසිංහ වාට්ටු අංක 15 සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00 කාමර අංක 62
වෛද්‍ය එස්.එන්. පෙරේරා
වෛද්‍ය ආර්.එන්. මොරවක්කෝරල

ළමුන් සඳහා අක්ෂි රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

අක්ෂි රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය ඩී. ඉරුගල්බණ්ඩාර අක්ෂි රෝග සඳුදා - සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 අක්ෂි රෝග ඒකකය

ළමුන් සඳහා උගුර, කන, නාසය විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

උගුර, කන, නාසය විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය ඒ.ඩී.කේ.එස්.එන්. යසවර්ධන වාට්ටු අංක 12 සඳුදා - සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 31
වෛද්‍ය කේ.ඩී.ආර්.ඒ. කිරිහේන

ළමුන් සඳහා චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

ළමා චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
මහාචාර්ය ජේ.කේ.කේ. සෙනවිරත්න වාට්ටු අංක 19A සඳුදා - සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 33
වෛද්‍ය ඊ.එස්.එන්. සමරවීර

ළමුන් සඳහා ස්නායු රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

ළමා ස්නායු රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය පී. රත්නායක ස්නායු රෝග සඳුදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 OPD
වෛද්‍ය ජිතන්ගි වනිගසිංහ වාට්ටු අංක 01 සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 26
වෛද්‍ය අනුරුද්ද පාදෙණිය ස්නායු රෝග බදාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00 OPD

ළමුන් සඳහා වකුගඩු රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

ළමා වකුගඩු රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩී.වී.එන්. ගුණසේකර වකුගඩු රෝග සඳුදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00
OPD

ළමුන් සඳහා විකලාංග විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

විකලාංග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය එස්.ආර්.විජේසිංහ විකලාංග සඳුදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.2.00
අඟහරුවාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 (Club Foot)
බදාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.2.00
හදිසි අනතුරු අංශය

ළමා මාර්ගෝපදේශක / මානසික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

ළමා මානසික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය සුදර්ශී සෙනවිරත්න වාට්ටු අංක 19B අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.2.00
කාමර අංක 22
වෛද්‍ය ස්වර්ණා විජේතුංග වාට්ටු අංක 19B සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, සිකුරාදා
පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
කාමර අංක 22

ළමුන් සඳහා රක්තවාත විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

රක්තවාත විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය එස්.එච්.එම්. ද සිල්වා වාට්ටු අංක 6 සඳුදා - සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 වාට්ටු අංක 6

ළමුන් සඳහා හෘද උරස් විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය සේවාව

හෘද උරස් විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය කාංචන සිංගප්පුලි වාට්ටු අංක 20 අඟහරුවාදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00
හදිසි අනතුරු අංශය
වෛද්‍ය වයි.කේ.එම්. ලාහි
වෛද්‍ය ආර්.එම්.පී.ජේ.කේ. රත්නායක
වෛද්‍ය අනිල් අබේවික්‍රම
වෛද්‍ය එම්.එස්. මුගුන්දන්

ළමුන් සඳහා විශේෂඥ ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය සේවාව

විශේෂඥ ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය රොමේෂ් ගුණසේකර වාට්ටු අංක 14 බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 කාමර අංක 35

පිළිකා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

පිළිකා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය දමයන්ති පීරිස් පිළිකා රෝග සඳුදා ප.ව.2.00 - ප.ව.4.00
සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
කාමර අංක 30
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් ඔබේසේකර
වෛද්‍ය ප්‍රසාද් අබේසිංහ
වෛද්‍ය ටී. ස්කන්දරාජා

ළමුන් සඳහා අන්තරාසර්ග හා දියවැඩියා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

ළමා අන්තරාසර්ග රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය නවෝදා අතපත්තු අන්තරාසර්ග හා දියවැඩියා ඒකකය සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 (Hormone related blood tests)
අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 (Endorine clinic)
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00 (Diabetes clinic)
කාමර අංක 36

ළමුන් සඳහා හදිසි අනතුරු ප්‍රතිකාර සේවය

තනතුර නම ඒකකය
ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය ඒ. එච්. අංගම්මන හදිසි අනතුරු අංශය

ළමුන් සඳහා හදිසි ප්‍රතිකාර / දැඩි සත්කාර සේවාව

තනතුර නම ඒකකය
ළමා කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය වෛද්‍ය ශ්‍රී ලාල් ද සිල්වා හදිසි අනතුරු අංශය (ETU)
කායික රෝග දැඩි සත්කාර ඒකකය (MICU)
ළමා දැඩි සත්කාර විශේෂඥ වෛද්‍ය වෛද්‍ය නලීන් කිතුල්වත්ත
ළමා දැඩි සත්කාර විශේෂඥ වෛද්‍ය වෛද්‍ය යූ. ජී. එස්. දේශප්‍රිය

නවජන්ම ළදරු විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

තනතුර නම ඒකකය
නවජන්ම ළදරු විශේෂඥ වෛද්‍ය වෛද්‍ය රම්‍යා ද සිල්වා නව ජන්ම දැඩි සත්කාර ඒකකය

ළමුන් සඳහා විකිරනවේදී (වෛද්‍ය ප්‍රතිබිම්බ) සේවාව

විකිරනවේදී විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය
වෛද්‍ය කිෂානි පතිරණ විකිරනවේදී (වෛද්‍ය ප්‍රතිබිම්බ) ඒකකය
වෛද්‍ය එන්.කේ.කේ. සමරසිංහ
වෛද්‍ය ජෙරාඩ් ප්‍රනාන්දු

ළමුන් සඳහා වෛද්‍ය රසායනාගාර සේවාව

තනතුර නම ඒකකය
පටක ව්‍යාධිවේදී විශේෂඥ වෛද්‍ය වෛද්‍ය සී.එස්.පෙරේරා පටක ව්‍යාධිවේදී රසායනාගාරය
රක්තවෙදී විශේෂඥ වෛද්‍ය වෛද්‍ය එම්.එම්. ජයතිලක රක්තවෙදී රසායනාගාරය
ක්ෂුද්‍රජීවවේදී විශේෂඥ වෛද්‍ය වෛද්‍ය කුමුදු කරුණාරත්න ක්ෂුද්‍රජීවවේදී රසායනාගාරය
ජීවරසායන ව්‍යාධිවේදී විශේෂඥ වෛද්‍ය වෛද්‍ය ඉරේෂා ජයසිංහ ජීවරසායන ව්‍යාධිවේදී රසායනාගාරය

ළමුන් සඳහා නිර්වින්දන විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාව

නිර්වින්දන විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකකය
වෛද්‍ය එන්.ඒ.වී.සී.ටී. ද සිල්වා ශල්‍යාගාරය / ශල්‍ය දැඩි සත්කාර ඒකකය
වෛද්‍ය කේ.ඩී.එස්.ආර්. වීරකෝන්
වෛද්‍ය අශෝක ගුණරත්න
වෛද්‍ය ආර්.වී.එස්. ජයවික්‍රම
වෛද්‍ය අනෝමා පෙරේරා හෘද උරස් / හෘද උරස් දැඩි සත්කාර
වෛද්‍ය ඩී. ජයවික්‍රම
වෛද්‍ය ඊ.එම්.ජේ. ප්‍රේමරත්න

ළමුන් සඳහා බාහිර රෝගී ප්‍රතිකාර සේවය

තනතුර නම ඒකකය
ළමා කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය (VP-OPD) වෛද්‍ය ටී.ජී.වයි.ආර්. ගුණපාල OPD
ළමා විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය (VS-OPD) වෛද්‍ය යූ.ඒ.ආර්.එස්. රණවක OPD

ළමුන් සඳහා විශේෂඥ දන්ත වෛද්‍ය සේවාව

විශේෂඥ දන්ත වෛද්‍ය ඒකකය සායන දින / වේලාව සායන ස්ථානය
වෛද්‍ය ඒ.එස්. බස්නායක දන්ත සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
කාමර අංක 34
විකලාංග දන්ත සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
වාට්ටු අංක 16

ළමුන් සඳහා ප්‍රතිශක්තිකරණ සේවාව

සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ස්ථානය / වේලාව
BCG Yes - - - - - කාමර අංක 7
පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
Pentavalent /
DPT / DT / OPV
- Yes Yes Yes - Yes
JE Yes - - - Yes -
MMR - Yes Yes - - -
aTD Yes Yes Yes Yes Yes Yes

වයස එන්නත වෙනත් කරුණු
0-4 weeks BCG රෝහලෙන් පිටවීමට පෙර, පළමු පය 24 තුල වාඩා යෝග්‍යයි.
(කැළළ නොතිබේ නම් දෙවන මාත්‍රාව වයස
මාස 6 න් පසු අවුරුදු 5 දක්වා දිය හැක).
2 months Penta (D,T,P,HepB,Hib),
OPV (1st dose)
වයස මාස 2, 4, 6 සම්පූර්ණ වූ විට.
(ප්‍රතිශක්තිකරණය නොකළ, හෝ ප්‍රමාද වූ ළමුන් සඳහා,
එන්නත් දෙකකක් අතර පරතරය සති 6 - 8 වීම සෑහේ).
4 months Penta (D,T,P,HepB,Hib),
OPV (2nd dose)
6 months Penta (D,T,P,HepB,Hib),
OPV (3rd dose)
9 months JE
12 months MMR (1st dose)
18 months DTP, OPV (4th dose)
3 years MMR (2nd dose)
5 years DT, OPV (5th dose)
12 years aTD

ළමුන් සඳහා වෘත්තීය චිකිත්සක සේවාව

තනතුර නම චිකිත්සක දින / වේලාව ස්ථානය
රක්තවාත විශේෂඥ වෛද්‍ය වෛද්‍ය එස්.එච්.එම්. ද සිල්වා සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
වෘත්තීය චිකිත්සක අංශය
ප්‍රධාන වෘත්තීය චිකිත්සක සුජාතා ගුණවර්ධන මහත්මිය

ළමුන් සඳහා භෞත චිකිත්සක සේවාව

තනතුර නම චිකිත්සක දින / වේලාව ස්ථානය
රක්තවාත විශේෂඥ වෛද්‍ය වෛද්‍ය එස්.එච්.එම්. ද සිල්වා සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00
සෙනසුරාදා පෙ.ව.8.00 - මධ්‍යහන 12.00
භෞත චිකිත්සක අංශය
ප්‍රධාන භෞත චිකිත්සක ජාලිය උඩුවැල්ල මහතා

ළමුන් සඳහා භාෂා හා කථන චිකිත්සක සේවාව

තනතුර නම චිකිත්සක දින / වේලාව ස්ථානය
උගුර, කන, නාසය විශේෂඥ වෛද්‍ය වෛද්‍ය ඒ.ඩී.කේ.එස්.එන්. යසවර්ධන සඳුදා - සිකුරාදා පෙ.ව.8.00 - ප.ව.4.00 කථන චිකිත්සක අංශය
වෛද්‍ය කේ.ඩී.ආර්.ඒ. කිරිහේන
ප්‍රධාන භාෂා හා කථන චිකිත්සක මල්කා ජයතිලක මහත්මිය

ඡායාරූප එකතුව:

වෙබ් අඩවි විලාසය:

A  B  C  D  E  F  G  H

පරිශීලක අංකය: 348397

සම්බන්ධවන්න:ප්‍රකාශන හිමිකම © 2013-2019 රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල | නිර්මාණය: HIRU@LRH (සෞඛ්‍යය තොරතුරු හා පර්යේෂණ ඒකකය) | අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2017-12-01